Δικαιολογητικά

Για τον τεχνικό έλεγχο του δικύκλου σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας τα απαιτούμενα έγγραφα.

  1. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος

  2. Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (αν υπάρχει)

  3. Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το δίκυκλο

Εκπαιδευτικά

  1. Άδεια κυκλοφορίας δικύκλου

  2. Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (αν υπάρχει)

  3. Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το δίκυκλο

  4. Άδεια λειτουργίας της σχολής

 

Δίκυκλα προς ταξινόμηση

  1. Ξένη άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτής

  2. Πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου

.