Εκούσιος έλεγχος

Μπορείτε να ελέγξετε την καταλληλότητα των συστημάτων σε ένα δίκυκλο πριν από την αγορά του.

 

Διεξάγεται σε δίκυκλα που έχουν Δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ, σε δίκυκλα που δεν έχουν κλείσει 4ετία καθώς επίσης και σε δίκυκλα που δεν έχουν ακόμα υποχρέωση από ΚΤΕΟ.

 

Προσοχή! Ο εκούσιος έλεγχος είναι ανεξάρτητος από τον προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία έλεγχο ΚΤΕΟ και δεν τον υποκαθιστά.

.