Πότε περνάω ΚΤΕΟ

Τα Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικά οχήματα και Φορτηγά με μικτό βάρος έως 3,5 τόνους, διενεργείται στα 4 χρόνια από την έκδοση της 1ης άδειας κυκλοφορίας και έκτοτε κάθε δύο χρόνια με προθεσμία από τρεις εβδομάδες πριν έως και μια εβδομάδα από την ημερομηνία υποχρέωσης ελέγχου.          

 

Τα Επιβατικά Δημοσίας Χρήσης ο έλεγχος διενεργείται στον πρώτο χρόνο από την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας με προθεσμία από τρεις εβδομάδες πριν έως και μια εβδομάδα από την ημερομηνία αυτή και στη συνέχεια κάθε χρόνο από την προηγούμενη ημερομηνία που αναγράφει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

 

Τα Εκπαιδευτικά οχήματα, μετά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας και την εγκατάσταση των ΠΕΤΑΛ, είναι υποχρεωμένα να περάσουν από ειδικό έλεγχο προκειμένου να πιστοποιηθεί η καταλληλότητα τους ως εκπαιδευτικά.

 

Τα Ασθενοφόρα ο περιοδικός έλεγχος  διενεργείται κάθε χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης της 1ης άδειας κυκλοφορίας και ύστερα κάθε χρόνο από την ημερομηνία που αναγράφει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου με προθεσμία από τρεις εβδομάδες πριν έως και μια εβδομάδα από την ημερομηνία υποχρέωσης ελέγχου.

 

Δικαιολογητικά

Κατά τον έλεγχο του οχήματός σας βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας τα απαιτούμενα έγγραφα.

 

Τα δικαιολογητικά που ζητούνται για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος είναι:

 • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτής

 • Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα 

 • Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (αν υπάρχει) 

Για τις ειδικές κατηγορίες οχημάτων απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά. Αυτά είναι:

Εκπαιδευτικά

 • Άδεια λειτουργίας της σχολής

 • Βεβαίωση μηχανολόγου για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των πεντάλ (στον ΑΡΧΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ)

Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης (Ταξί)

 • Βεβαίωση ως προς τη γνησιότητα του Ηλεκτρονικού Αναγνώσιμου Σήματος

 • Άδεια μέλους ραδιοταξί με άδεια χρήσης ραδιοσυχνοτήτων

 • Βεβαίωση ταξιμέτρου (εκτός αν αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας)

 

Ανάριθμα Οχήματα (προς Ταξινόμηση)

 • Πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου

 • Άδεια κυκλοφορίας από τη χώρα στην οποία έχει εισαχθεί το όχημα

 • Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ. (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ.)

 

Πρόστιμα εκπρόθεσμου ελέγχου

Για τη διενέργεια εκπρόθεσμου αρχικού ελέγχου σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ, εκτός από το καθορισμένο από αυτά αντίτιμο για την παροχή υπηρεσίας καταβάλλεται επιπρόσθετα ειδικό τέλος, το οποίο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το ΦΕΚ 501Β/05.03.2013. Πατήστε εδώ.

 

Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων

Για τα Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικά και Φορτηγά με μικτό βάρος έως 3,5 τόνους, Ασθενοφόρα και Εκπαιδευτικά η Κ.Ε.Κ. εκδίδεται μετά τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας και ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Για Δημόσιας Χρήσης Επιβατικά η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων ανανεώνεται κάθε 6 μήνες.

**Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, που ισχύει από 1/1/2011, για τα οχήματα που περνάνε από ΚΤΕΟ το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου επέχει θέση Κ.Ε.Κ. με χρονική ισχύ ίση με αυτήν της κάρτας (1 χρόνος ή 6 μήνες).

Μετά το χρονικό διάστημα του 1 έτους ή 6 μηνών το όχημα υποχρεούται να εφοδιασθεί με Κ.Ε.Κ.

 

Εκούσιος έλεγχος

Μπορείτε να ελέγξετε την καταλληλότητα των συστημάτων σε ένα όχημα πριν από την αγορά του. Διεξάγεται σε οχήματα που έχουν Δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ, σε οχήματα που δεν έχουν κλείσει 4ετία καθώς επίσης και σε οχήματαπου δεν έχουν ακόμα υποχρέωση από ΚΤΕΟ.

 

Προσοχή! Ο εκούσιος έλεγχος είναι ανεξάρτητος από τον προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία έλεγχο ΚΤΕΟ και δεν τον υποκαθιστά.