Πότε Περνάω ΚΤΕΟ

***Τα δίκυκλα με έδρα την Λήμνο, έχουν υποχρέωση από ΚΤΕΟ σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου: Δείτε εδώ.

 

Ο Τεχνικός Έλεγχος των δικύκλων είναι υποχρεωτικός και ο πρώτος έλεγχος διενεργείται στα 4 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της 1ης άδειας κυκλοφορίας με προθεσμία από 3 εβδομάδες πριν έως και 1 εβδομάδα μετά την ημερομηνία αυτή.

 

Έκτοτε ο έλεγχος γίνεται κάθε 2 χρόνια από την ημερομηνία του προηγούμενου Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου με προθεσμία από 3 εβδομάδες πριν έως και 1 εβδομάδα μετά την ημερομηνία αυτή.

 

 

*Τα μοτοποδήλατα έως 50 κυβικά δεν υποχρεούται σε τεχνικό έλεγχο.

 
Δικαιολογητικά

Τα βασικά δικαιολογητικά που ζητούνται κατά τον τεχνικό έλεγχο του δικύκλου είναι:

  1. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος

  2. Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (αν υπάρχει)

  3. Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το δίκυκλο

Εκπαιδευτικά

  1. Άδεια κυκλοφορίας δικύκλου

  2. Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (αν υπάρχει)

  3. Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το δίκυκλο

  4. Άδεια λειτουργίας της σχολής

 

Δίκυκλα προς ταξινόμηση

  1. Ξένη άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτής

  2. Πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου

 
Πρόστιμα εκπρόθεσμου ελέγχου

Για τη διενέργεια εκπρόθεσμου αρχικού ελέγχου σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ, εκτός από το καθορισμένο από αυτά αντίτιμο για την παροχή υπηρεσίας καταβάλλεται επιπρόσθετα ειδικό τέλος, το οποίο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το ΦΕΚ 501Β/05.03.2013. Πατήστε εδώ.

Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων
 

Τα δίκυκλα δεν υποχρεούνται σε έκδοση της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων σύμφωνα με την απόφαση 69278/6331/03.12.2014.

 
Εκούσιος Έλεγχος

Μπορείτε να ελέγξετε την καταλληλότητα των συστημάτων σε ένα δίκυκλο πριν από την αγορά του.

 

Διεξάγεται σε δίκυκλα που έχουν Δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ, σε δίκυκλα που δεν έχουν κλείσει 4ετία καθώς επίσης και σε δίκυκλα που δεν έχουν ακόμα υποχρέωση από ΚΤΕΟ.

 

Προσοχή! Ο εκούσιος έλεγχος είναι ανεξάρτητος από τον προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία έλεγχο ΚΤΕΟ και δεν τον υποκαθιστά.