Πρόστιμα εκπρόθεσμου ελέγχου

Για τη διενέργεια εκπρόθεσμου αρχικού ελέγχου σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ, εκτός από το καθορισμένο από αυτά αντίτιμο για την παροχή υπηρεσίας καταβάλλεται επιπρόσθετα ειδικό τέλος, το οποίο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το ΦΕΚ 501Β/05.03.2013. Πατήστε εδώ.

.